SOIL-POWER ตรากบคู่

พลังธรรมชาติ สู่ดินที่สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต(เหมาะกับพืชทุกชนิด)
สูตรรวม 4 สี 4 พลัง: (แดง/ฟ้า/ดำ/น้ำตาล)

  • ช่วยลดความเป็นกรด หรือดินเปรี้ยว ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
  • รักษาความสมดุลของดิน ให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
  • ลดการสะสมของเชื้อโรคในดิน
  • ช่วยทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น
หมวดหมู่:

ส่วนประกอบหลัก ปูนมาร์ล แม็กนีเซียม และแร่ธรรมชาติ (เม็ดสี)
อัตราการใช้:

  • ใส่ระยะเตรียมดิน รองพื้นก่อนปลูกหรือหลังปลูก เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสม 50-150 กก/ไร่
  • แนะนำการใช้ soil-power…3 ส่วน ผสมกับเคมี..1 ส่วน(ใช้ได้กับพืชทุกชนิด) อัตราผสมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดินในพื้นที่นั้นๆ
ชนิดของพืช อัตราการใช้
นาข้าว ใส่ก่อนข้าวออกรวง 1 เดือน รับท้อง ระเบิดรวง 30-50 กก/ไร่
อ้อย ใส่เมื่ออายุได้ 3-4 เดือน ยืดลำต้น 50-100 กก/ไร่
มันสำปะหลัง ใส่เมื่ออายุได้ 3-4 เดือน 50-100 กก/ไร่
ยางพารา อายุ 6 ปี ขึ้นไป ระยะเปิดกรีก เร่งน้ำยาง 1-3 กก/ต้น/ครั้ง
ไม้ผล ระยะติดผล ขั้วเหนียว 1-5 กก/ต้น/ครั้ง
พืชผัก ระยะติดผล ขั้วเหนียว 50-100 กก/ไร่


**ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันจัดศัตรูพืช**

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ