แคลเซี่ยม

คุณสมบัติและประโยชน์ แคลเซี่ยม หรือคัลไซต์ (Caleite)

  • สูตรทางเคมี Ca Co3
  • ส่วนประกอบ Ca 0.56% และ Co2 44%
  • CCE 90-97 %
  • เหมะสำหรับ ปรับ PH ดิน แก้ปัญหาดินกรด ดินเปรี้ยว เพิ่มแคลเซี่ยมในสูตรอาหารสัตว์ ไก่, หมู
  • สัตว์น้ำ เพิ่มความเขียวแก่น้ำ และเพิ่มแคลเซี่ยมต่อกุ้ง ในระหว่างการเลี้ยง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง %Moisture pH %TN %TOTAL P2O5 %CIP %AP %K2O %OC %OM C/N EC mS/cm CCE %CaO %MgO CEC(cmol/kg) %S
แคลเซี่ยม 0.08 11.3 0 91.69 48.12 0

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ