ยิปซั่ม

คุณสมบัติและประโยชน์ของยิปซั่ม

สูตรทางเคมี Ca So4 2H2O โดยประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ (SO3 46.5%) แคลเซี่ยมออกไซด์ (Cao 32.6% และน้ำ H2O 20.9%)

การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

  1. ใช้เป็นตัวปรับสภาพดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยการบดยิปซั่มแล้วโรยลงโดยตรง แคลเซี่ยมจากยิปซั่มสามารถแทนที่อนุมูลของโซเดียมในดิน ทำให้ความเค็มลดลง สามารถนำกลับไปใช้เพาะปลูกได้
  2. เป็นตัวช่วยเติมธาตุอาหารรองให้ดินและพืช สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  3. ช่วยเพิ่มผลผลิตแก่พืช
ตัวอย่าง %Moisture pH %TN %TOTAL P2O5 %CIP %AP %K2O %OC %OM C/N EC mS/cm CCE %CaO %MgO CEC(cmol/kg) %S
ยิปซั่ม 6.21 8.31 0.06 0.05 0.02 2.48 33.75 0.16 17

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ