ฟอสเฟต

คุณสมบัติและประโยชน์ แร่หินฟอตเฟต

  1. เป็นแร่หินธรรมชาติ ผ่านการบดละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100 เมธ
  2. องค์ประกอบหลักธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส และมีธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม
  3. เหมาะต่อการใช้เป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวชนิดผง หว่านที่แปลงเพื่อเตรียมดินแล้วไถกลบ หรือรองก้นหลุมก่อนปลูก
  4. ใช้เป็นส่วนประกอบเพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง %Moisture pH %TN %TOTAL P2O5 %CIP %AP %K2O %OC %OM C/N EC mS/cm CCE %CaO %MgO CEC(cmol/kg) %S %S
ฟอสเฟตหิน 1.75 8.35 13.75 9.3 4.45
โดโลไมท์หิน 9.5 0.11 107.3 20.96 19.92

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ