ปูนมาร์ล

คุณสมบัติ

องค์ประกอบส่วนใหญ่ เช่น แคลเซี่ยม คาร์บอเนต CaCO3 และดินเหนียว (Clay) ในอัตราส่วน 35-65% อัตราส่วน CaCO₃ 35% ต่อดินเหนียว 65% มีสีขาวขุ่นน้ำตาล เป็นหินปูนที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างร่วน มีค่า CCE 91-93% , CaCO3 91.09-92.71%, CaO 51.04-51.95%, MgCo3 015-0.43% และ MgO 0.04-0.14%

ประโยชน์

  1. ช่วยยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้น ลดความเป็นกรดของดิน
  2. ช่วยเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลัก และเสริม ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, แคลเซี่ยม,แมกนีเซี่ยม, ซิลิกา, โมลิบดินั่ม
  3. ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อพืช
  4. ลดสารพิษอันเกิดจากความเข้มข้นของเหล็ก,อะลูมินั่ม, ตลอดจนสารพิษ ไพไรต์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสารละลายดิน
ตัวอย่าง %Moisture pH %TN %TOTAL P2O5 %CIP %AP %K2O %OC %OM C/N EC mS/cm CCE %CaO %MgO CEC(cmol/kg) %S %S
ดินมาร์ล 4.25 9.37 0.09 81.83 40.89 0
โดโลไมท์หิน 9.5 0.11 107.3 20.96 19.92

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ