คุณสมบัติและประโยชน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและประโยชน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและประโยชน์ของฮิวมัส ประโยชน์ของของแร่ฮิวมัส เป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงเชือดไก่, โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำมันพืชใช้เป็นตัวช่วยจับเม็ดกรณีปั้นเป็นปุ๋ยเม็ด และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ฮิวมัส องค์ประกอบสำคัญของดิน Humus an...
คุณสมบัติและประโยชน์ ของสารปรับปรุงดินเม็ดสี

คุณสมบัติและประโยชน์
ของสารปรับปรุงดินเม็ดสี

คุณสมบัติและประโยชน์ของสารปรับปรุงดินเม็ดสี ตอบโจทย์ ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน พืชไม่กินปุ๋ย เพิ่ม PH ในดิน ช่วยให้ธาตุอาหารต่างๆ ในดิน(จุลธาตุ) ละลายเป็นประโยชน์ต่อพืชง่ายขึ้น จุลลินทรีย์ในพืชไม่เพิ่มขึ้น เพิ่มอากาศในดิน ลดการเกิดโรค ป้องกันเชื้อรา...
คุณสมบัติและประโยชน์ของ  สารปรับปรุงดินเม็ดน้ำตาล

คุณสมบัติและประโยชน์ของ
สารปรับปรุงดินเม็ดน้ำตาล

คุณสมบัติและประโยชน์ของสารปรับปรุงดินเม็ดสี แนะนำวิธีการใช้ เบื้องต้น ในอัตรา ใส่ขณะที่พืชเจริญเติบโต โดยผสมกับเคมีอัตราส่วน 1:1 เพื่อกระตุ้นให้รากดินซึมสารอาหารจากปุ๋ยได้มากขึ้น และเพิ่มแร่ธาตุในดิน เพื่อช่วยบำรุงให้พืชแข็งแรง (สำหรับรองพื้นก่อนปลูก 1-2 กระสอบ ต่อ 1...
คุณสมบัติและประโยชน์  ของสารปรับปรุงดินเม็ดดำ

คุณสมบัติและประโยชน์
ของสารปรับปรุงดินเม็ดดำ

คุณสมบัติและประโยชน์ของสารปรับปรุงดินเม็ดดำ สารปรับปรุงดินเม็ดดำ หรือสารปรับปรุงดินเม็ดดำเพิ่มค่านาโนฮิวมิคให้พืชเขียวนาน สามารถดูดซับเคมีที่ตกค้างในดิน ดึงออกมาใช้เพื่อปรับสมดุลให้ดินร่วนซุย ให้พืชสามารถดูดซับอาหารจากดินได้มากขึ้น ใส่ขณะที่พืชเจริญเติบโต...
คุณสมบัติและประโยชน์ของเพอร์ไลต์

คุณสมบัติและประโยชน์ของเพอร์ไลต์

คุณสมบัติและประโยชน์ของเพอร์ไลต์ ประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์ มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย...
คุณสมบัติและประโยชน์ของปูนมาร์ล

คุณสมบัติและประโยชน์ของปูนมาร์ล

คุณสมบัติและประโยชน์ของปูนมาร์ล ประโยชน์ของปูนมาร์ล องค์ประกอบส่วนใหญ่ เช่น แคลเซี่ยม คาร์บอเนต (CaCo2) และดินเหนียว (Clay) ในอัตราส่วน ในอัตราส่วน 35-65% อัตราส่วน CaCo3 35% ต่อดินเหนียว 65% มีสีขาวขุ่นน้ำตาล เป็นหินปูนที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างร่วน มีค่า CCE91...