เพอร์ไลต์

คุณสมบัติแร่เพอร์ไลต์

มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วน และเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย

จากการทดลอง จะมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ความพรุนของเพอร์ไลต์ มีมากกว่าดินเหนียวถึง 5 เท่า ทำให้มีปริมาณของก๊าซออกซิเจนในดินเพียงพอ ต่อความต้องการของพืช
  2. สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้ดีกว่าดินทรายถึง 45 เท่า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินแห้งจนเกินไป
  3. ทำให้รักษาความสมดุล ระหว่างปริมาณน้ำ และอากาศในดิน และทำให้ดินรักษาสภาพ ไม่ชื้นหรือแห้งจนเกินไป ทำให้ดินมีความยุ่ย ไม่จับตัวกันแข็ง
  4. คุณสมบัติความเป็นฉนวน จะช่วยรักษาอุณหภูมิของดินไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก ช่วยรากพืช ในการดูดซึมอาหาร
  5. เนื่องจากมีสภาพเป็นกลาง มีความคงทนต่อปฏิกิริยาทางเคมี สามารถผสมเพอร์ไลต์ กับปุ๋ยเคมีทุกชนิดได้
  6. เพอร์ไลต์จัดเป็นสารอนินทรีย์ เมื่อผสมลงในดิน จะมีความคงทนและไม่บุสลายจาก จุลินทรีย์
ตัวอย่าง %Moisture %SiO2 %Al2O3 %Fe2O3 %MgO %CaO %Na2O %K2O %P2O5 LOI CEC(cmol/kg)
เพอร์ไลท์ 0.29 81.47 10.76 0.39 0.01 0.05 0.09 1.91 0.02 4 41.33

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ