ฮิวมัส

คุณสมบัติและประโยชน์ฮิวมัส

  1. เป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงเชือดไก่ โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำมันพืช
  2. ใช้เป็นตัวช่วยจับเม็ดกรณีปั้นเป็นปุ๋ยเม็ด และเพิ่มอินทรียวัตถุ

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง %Moisture pH %TN %TOTAL P2O5 %CIP %AP %K2O %OC %OM C/N EC mS/cm CCE %CaO %MgO CEC(cmol/kg)
ฮิวมัส 2.2 7.69 0.33 0.62 0.78 11.4 19.54 34/1 3.92 32.8

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ