ฟิลเลอร์ – ถุงขาว

ฟิลเลอร์
สารตัวเติม (Filler) สารตัวเติม หรือ ฟิลเลอร์ คือสารที่เติมลงไปในปุ๋ยผสม เพื่อทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักให้ได้สูตรหรือเกรดที่ ต้องการ และช่วยป้องกันมิให้ปุ๋ยจับตัวเป็นก้อน

หมวดหมู่:

ฟิลเลอร์มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า เพื่อให้มีปริมาณธาตุอาหารรับรองตรงตามสูตรและไม่แยกตัว ภายหลังการผสม มีข้อสำคัญดังนี

  1. มีขนาดเม็ดใกล้เคียงกันกับแม่ปุ๋ย มีปริมาณธาตุตรงกับปริมาณ ธาตุอาหารรับรอง และสามารถเข้ากันได้ทางเคมี
  2. เม็ดมีความแกร่ง ความชื้นต่ำ ไม่แตกง่าย
  3. เม็ดมีลักษณะกลมสวย ละลายน้ำไว
  4. ใช้เทคโนโลยีการผสมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับกำลังการผลิต
  5. ควบคุมคุณภาพหลังการผสมไม่ให้เกิดการจับตัวเป็นก้อน แตกเป็นฝุ่นผง และป้องกันการแยกตัว

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ